Mail

Integritetspolicy

Välkomna till ekonomi & konsult Economia, i detta dokument förklarar vi hur vi behandlar era personuppgifter. Detta ska hjälpa er att fatta ett välgrundat beslut angående er relation till oss.

Innan vi går in på detaljer vill vi belysa tre viktiga punkter som detta dokument handlar om. Punkterna är viktiga för oss eftersom vi vet att de är viktiga för dig:

  1. Vi vill tydliggöra ansvaret för att skydda dina rättigheter och din integritet.
  2. Vi vill förklara hur vi använder de personuppgifter som du delar med oss, för att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster och ge dig bästa möjliga service.
  3. Dokumentet ska ge dig förståelse för vilka uppgifter vi samlar in och vad vi gör och inte gör med dem.

Parter och ansvar för behandlingen av dina uppgifter

Ekonomi & konsult Economia är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter i de tjänster du beställer av oss, och har då ansvar för de organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder som finns för att skydda era uppgifter.
Ekonomi & konsult Economia är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du delar med oss när:

  • Du beställer en tjänst
  • Du har en fråga eller kontaktar oss

Vad är en personuppgift och vad innebär behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt går att koppla till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer, bilder och ip-nummer. Behandling av personuppgifter innebär all typ av hantering av personuppgifter, som exempelvis insamling, registrering, lagring, överföring och radering.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Vilka personuppgifter som behandlas varierar beroende på vilken företagsform du har eller om du kontaktar oss som privatperson. Företagsuppgifter kan bli personuppgifter för en kund som är enskild firma. När du beställer tjänster av oss samlar vi in dina kontaktuppgifter och företagsuppgifter så som för- och efternamn, telefonnummer, post och e-postadress samt faktureringsuppgifter. Alla kunder har registrerade kunduppgifter hos oss. Har du en fråga eller vill kontaktar oss gällande något annat ärende kan mängden personuppgifter och vilka det är variera beroende på vilken kommunikationskanal som används. Kategorier av personuppgifter är oftast kontaktuppgifter, företagsuppgifter samt ärendet i sig som ostrukturerat material, vilket innehåller de personuppgifter som du valt att dela med oss.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Ekonomi & konsult Economia samlar in dessa personuppgifter om dig som användare och kund för att kunna tillhandahålla tjänster, fullgöra åtagande gentemot dig enligt avtal, skicka uppdateringar, behandla fakturor, kommunicera med dig i allmänhet samt ge dig bästa möjliga service för våra tjänster. Det behövs för att vi ska kunna identifiera dig, administrera dina ärenden och för direkt marknadsföring (vilket du kan avregistrera dig ifrån) De personuppgifter som samlas in vid beställning behövs för att hantera ärende och fakturera. Vi behandlar också uppgifterna för att skicka utvärdering och genomföra uppföljning som du samtycker till. När du kontaktar oss via våra kommunikationskanaler används informationen om dig för att kunna hantera ärendet, kunna kontakta dig och bidra till att förbättra vår service genom att spara ärendet vid kommande frågor.

Vilka delar vi personuppgifter med?

I vissa ärenden kan vi komma att dela personuppgifter med personuppgiftsbiträden till Ekonomi & konsult Economia. Personuppgiftsbiträdet har motsvarande skyldigheter gällande behandlingen och skydd av personuppgifter som du som kund avtalat med oss och framgår av personuppgiftsbiträdesavtalet. Vi kan behöva dela personuppgifterna med andra bolag för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster och fullfölja våra åtagande gentemot dig. Vi delar aldrig dina uppgifter med 3:e part som inte är direkt kopplad till de tjänster du beställt och som har förbundit sig till oss via ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Ekonomi & konsult Economia sparar personuppgifter om dig som kund så länge det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy. Vid avtalets upphörande kommer vi att radera alternativt anonymisera dina uppgifter inom en rimlig tid efter avslut, om inte annan svensk lag, domstol eller myndighet säger något annat. Dina uppgifter kan sparas baserat på intresseavvägning om det finns säkerhets- eller ekonomiska skäl. Hur länge dina personuppgifter som kund lagras hos oss varierar beroende på syftet till att de samlats in, exempelvis personuppgifter som behandlats för fakturering av tjänst sparas så länge det krävs som underlag för bokföring vilket i nuläget är 7år. Uppgifter som sparas när du kontaktar oss lagras så länge du är kund hos oss för att fullgöra vårt åtagande. Vid avslutad kundrelation kan vi lagra uppgifter baserat på intresseavvägning som bevismaterial ifall det skulle uppstå problem. Lagringen begränsas då till ett system och med kontrollerad behörighetsstyrning.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad hos Ekonomi & konsult Economia har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år, förutsatt att du har berättigade skäl, begära ett registerutdrag över vilken information som finns registrerad om dig. Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade. Du har även rätt att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om de krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk lag, domstol eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på intresseavvägning. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att intresseavvägningen är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen. Du har också rätt att dra in samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direkt marknadsföring.

Hur vi skyddar din information

Vi vill att du känner dig säker när du bokar en tjänst av oss och vi arbetar hårt för att skydda den information vi samlar in. Vi har vidtagit lämpliga administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda den personliga informationen du ger oss. Till exempel har endast personer med särskild behörighet tillgång till personlig information och de har endast tillåtelse att använda denna information för särskilda ändamål. Vi använder oss av behörighetskontroll och brandväggar som ska skydda och upptäcka inkräktare i våra system.  

Om du vill veta mer

Har du frågor om denna policy och behandlingen av dina personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter ber vi dig att kontakta oss.

Samtycke

Vi värnar om din integritet som kund, och samlar enbart in den information vi behöver för att kunna ge dig en så bra service som möjligt och kunna fullgöra våra åtaganden mot dig.

Ekonomi & konsult Economia behandlar personuppgifter med anledning av handläggning av kundärende och åtagande. Med personuppgifter avses namn, folkbokföringsadress, telefonnummer, personnummer eller annan information som kan härleda till fysisk person. Ekonomi & konsult Economia har ansvar för att uppgifterna hanteras med säkerhet och att informationen inte lämnas utanför företaget eller företagets avtalade personuppgiftsbiträden.

Genom att ni beställer en tjänst av oss och använder personuppgifter vid kontakt med oss intygar ni att de uppgifter som lämnas är korrekta. I samband med detta samtycker ni till att dessa uppgifter registreras och lagras i Ekonomi & konsult Economia´s system enligt Dataskyddsreformen GDPR.

Vi jobbar ständigt med att förbättra vår service, och kan därför komma att spara uppgifter från dig som kund.

Registrerad kund har rätt att återta detta samtycke och äger rätten att bli bortglömd till vis del i Ekonomi & konsult Economia data och kundregister.

Ekonomi & konsult Economia behandlar samtliga personuppgifter under högsta säkerhet och sekretess och följer EU:s Dataskyddsreform GDPR.